วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนอนุบาลเสริมงามได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนอนุบาลเสริมงามได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี  2561        นำโดยคณะครูและบุคลกากรทางการศึกษา ร่วมจัดการประกวดกระทงของนักเรียน และการจัดทำโคมลอย  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  และทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจเป็นอย่างมากโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดพิธีวันวชิราวุธ เพื่อเป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดพิธีวันวชิราวุธ เพื่อเป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  พร้อมน้อมถวายความจงรักภักดี                      แดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระประมุขลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  กองลูกเสือโรงเรียนวัดสาแล กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมี นายบรรจบ ปากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ 


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนอนุบาลเสริมงามจัดการประชุมทางไกล Tele Conferenceโรงเรียนอนุบาลเสริมงามจัดการประชุมทางไกล Tele Conference

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก่ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
วันที่  15   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  นำโดย นายบรรจบ  ปากาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้่วร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายตามโครงการ “ค่ายต้นกล้าคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561


 ในวันที่ 5  พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายตามโครงการ ค่ายต้นกล้าคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561  ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5  ปีการศึกษา 2561 ในวันที่  5  -  7  พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  โดยพักค้างคืน จำนวน 2 คืน  โดยมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน   133 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 37  คน  เพื่อพัฒนานักเรียน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม   ตามแนววิถีพุทธ  โดยมี นายบรรจบ  ปากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 10 รายการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 10 รายการ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 และ เป็นเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป